• banner-41010449923.jpg

Công bố thông tin về Báo cáo thường niên năm 2017.

Ngày đăng 03/11/2020

         Ngày 06/04/2018, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum đã có Công văn số 02/CBTT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội về việc công bố thông tin Báo cáo thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum trên cổng thông tin điện tử của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội. 

         Nội dung cụ thể Báo cáo thường niên năm 2017 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum vui lòng xem tại đây.