• banner-41010449923.jpg

Lịch sử hình thành

Quá trình hình thành và phát triển Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum

  • Ngày 18/9/1992, UBND tỉnh Kon Tum có Quyết định số 114/QĐ-UB về việc thành lập Công ty Cấp thoát nước và Quản lý công trình đô thị Kon Tum;
  • Ngày 12/02/1999, Công ty Môi trường Đô thị Kon Tum được thành lập trên cơ sở chia tách Công ty Cấp thoát nước và Quản lý công trình đô thị Kon Tum theo Quyết định số 06/QĐ-UB của UBND tỉnh Kon Tum;
  • Ngày 28/6/2010, UBND tỉnh Kon Tum ban hành Quyết định số 623/QĐ-UBND về việc chuyển Công ty Môi trường Đô thị Kon Tum thành Công ty TNHH MTV Môi trường Đô thị Kon Tum; 
  • Thực hiện chủ trương cổ phần hóa doanh nghiệp, ngày 16/03/2012, UBND tỉnh Kon Tum đã ra Quyết định số 211/QĐ-UBND về việc thực hiện cổ phần hóa doanh nghiệp 100% vốn nhà nước đối với Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Kon Tum;
  • Ngày 16/3/2015, UBND tỉnh Kon Tum đã ra Quyết định số 154/QĐ-UBND về việc phê duyệt giá trị Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Kon Tum để cổ phần hóa;
  • Ngày 08/5/2015, UBND tỉnh Kon Tum ra Quyết định số 272/QĐ-UBND về việc phê duyệt Phương án cổ phần hóa và chuyển Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Kon Tum thành công ty cổ phần;
  • Ngày 18/6/2015, cuộc đấu giá bán cổ phần lần đầu ra công chúng của Công ty TNHH MTV Môi trường đô thị Kon Tum được tổ chức tại Trụ sở Công ty. Tổng số lượng cổ phần chào bán lần đầu ra bên ngoài là 242.066 cổ phần. Số lượng cổ phần bán đấu giá thành công là 241.200 cổ phần, giá đấu thành công bình quân là 10.000 đồng/cổ phần;
  • Ngày 30/11/2015, Công ty đã tiến hành cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ nhất thành lập Công ty cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum;
  • Ngày 31/12/2015, Công ty cổ phần Môi trường đô thị Kon Tum được Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Kon Tum cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp thay đổi lần thứ 3, chính thức hoạt động theo hình thức công ty cổ phần với số vốn điều lệ là 12.103.300.000 đồng.