• banner-41010449923.jpg

Công bố Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2017

Ngày đăng 03/11/2020

     Ngày 9/4/2018, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum công bố Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2017.

     Download file Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017 tại đây.