• banner-41010449923.jpg

Gia hạn thời gian công bố thông tin Báo cáo tài chính cho năm 2017

Ngày đăng 05/12/2023

     Ngày 27/3/2018, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum đã có Công văn số 18/CBTT gửi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước V/v gia hạn công bố thông tin Báo cáo tài chính cho năm 2017. Theo đó, căn cứ Khoản 1 Điều 8 quy định tại Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 06/10/2015 V/v hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum đã đề xuất, xin gia hạn thời gian công bố thông tin Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty chậm nhất 100 ngày kểt từ ngày kết thúc năm tài chính (31/12/2017).

      Nội dung chi tiết vui lòng xem tại đây.