• banner-41010449923.jpg

Công bố thông tin V/v ký hợp đồng với đơn vị kiểm toán độc lập

Ngày đăng 15/03/2018

     Ngày 14/03/2018, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Vạn An - Chi nhánh Hà Nội với phạm vi kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm kết thúc ngày 31/12/2017.

     Xem tai đây