• banner-41010449923.jpg

Ngày giao dịch đầu tiên Cổ phiếu đăng ký giao dịch của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum

Ngày đăng 13/02/2018

Căn cứ Quyết định số 1066/QĐ-SGDHN ngày 29/12/2017 về việc chấp thuận đăng ký giao dịch cho Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum và Công văn số 05/CV-CTy ngày 05/02/2018 của Công ty về việc đăng ký ngày giao dịch đầu tiên và giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên, Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội đã có Công văn số 114/TB-SGDHN ngày 07/02/2018 thông báo về việc chính thức đưa cổ phiếu của Công ty vào giao dịch trên thị trường UPCoM với những nội dung cụ thể như sau:

     - Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum.

     - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

     - Mã chứng khoán: KTU

     - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu

     - Số lượng chứng khoán đăng ký giao dịch: 1.210.330 cổ phiếu.

       (Một triệu hai trăm mười nghìn ba trăm ba mươi cổ phiếu)

     - Giá trị chứng khoán đăng ký giao dịch: 12.103.300.000 đồng

       (Mười hai tỷ một trăm lẻ ba triệu ba trăm ba mươi nghìn đồng)

     - Ngày giao dịch đầu tiên: Thứ Tư, ngày 21/02/2018

     - Giá tham chiếu trong ngày giao dịch đầu tiên: 13.800 đồng/cổ phiếu.