• banner-41010449923.jpg

Thông báo V/v tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Ngày đăng 05/04/2024

              Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum (sau đây gọi tắt là Công ty) thông báo về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội:

          - Thời gian tổ chức: 01 buổi.

          - Khai mạc lúc: 7h30 phút ngày 27/04/2024 (thứ 7).

2. Địa điểm tổ chức Đại hội:

          - Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum.

          - Địa chỉ: Số 200 đường URE, P. Duy Tân, Tp. Kon Tum, T. Kon Tum.

3. Thành phần tham dự Đại hội:

          1. Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 04/04/2024;

          2. Các cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc nhận ủy quyền của các cổ đông khác để tham dự Đại hội. Cụ thể:

          a. Các cổ đông muốn ủy quyền cho cá nhân/tổ chức khác hoặc nhận ủy quyền của cổ đông là cá nhân/tổ chức khác tham dự Đại hội vui lòng điền đầy đủ thông tin vào “Giấy Ủy quyền”.

          b. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần (cho một hoặc một số người) với số lượng ủy quyền tối đa bằng tổng số cổ phần do cổ đông đó sở hữu.

          Giấy ủy quyền xin gửi về phòng Tài chính – Kế hoạch Công ty trước ngày 24/4/2024 (thứ 4).

 4. Mọi ý kiến đóng góp của quý cổ đông vui lòng ghi vào “Phiếu góp ý vào các văn bản trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024”  và gửi về phòng Hành chính – Nhân sự  chậm nhất ngày 24/4/2024 để tổng hợp, chuẩn bị cho việc thông qua các văn kiện của Đại hội được nhanh chóng, thuận lợi.

          Quý cổ đông vui lòng tải về Thông báo mời họp và các văn bản trình Đại hội TẠI ĐÂY

          Hội đồng Quản trị thông báo đến các cổ đông của Công ty được biết và sắp xếp thời gian tham dự (hoặc ủy quyền tham dự) để Đại hội thành công tốt đẹp./.