• banner-41010449923.jpg

Thông báo về việc lập và công bố danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

Ngày đăng 01/04/2023

     Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

     Căn cứ Điều lệ và Quy chế tổ chức các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum;

     Tổng Giám đốc Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum thông báo về việc lập và công bố danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (dự kiến tổ chức vào cuối tháng 4/2023) như sau:

     1. Danh sách cổ đông được lập trên cơ sở hồ sơ đăng ký cổ đông của Công ty chốt đến ngày 01/4/2023 và được niêm yết tại trụ sở Công ty (Danh sách chi tiết vui lòng xem tại đây)

     2. Cổ đông có quyền kiểm tra, yêu cầu sửa đổi những thông tin sai lệch hoặc bổ sung những thông tin khác của bản thân (nếu cần thiết). Cổ đông có yêu cầu điều chỉnh hoặc bổ sung thông tin vui lòng liên hệ trực tiếp tại phòng Hành chính – Nhân sự của Công ty (Địa chỉ: số 200 đường URE, P. Duy Tân, Tp. Kon Tum, T. Kon Tum);

     3. Thông báo mời họp và các tài liệu phục vụ cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử (Website) của Công ty tại địa chỉ www.KonTumUrenJSC.com.vn (mục quan hệ cổ đông) và gửi đến Quý cổ đông thông qua đường văn thư, bưu điện (nếu cổ đông yêu cầu nhận bản giấy).

      Trân trọng !