• banner-tuyên-truyền-2-6594931885.png
  • banner-tuyên-truyền-6594921478.png
  • banner-41010449923.jpg

Công bố thông tin về Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Ngày đăng 29/04/2021

           Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum công bố thông tin về việc thông qua Biên bản và Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên tổ chức ngày 29/4/2021:

            1. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;

            2. Nghị quyết cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.