• banner-41010449923.jpg

Thông báo về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Ngày đăng 20/05/2024

                Hội đồng Quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum (sau đây gọi tắt là Công ty) thông báo về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội:

          - Thời gian tổ chức: 01 ngày.

          - Khai mạc lúc: 7h30 phút ngày 29/04/2021 (thứ 5).

2. Địa điểm tổ chức Đại hội:

          - Địa điểm: Hội trường Công ty cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum.

          - Địa chỉ: Số 200 đường URE, P. Duy Tân, Tp. Kon Tum, T. Kon Tum.

3. Thành phần tham dự Đại hội:

          1. Tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 08/4/2021 (được niêm yết tại trụ sở Công ty);

          2. Các cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc nhận ủy quyền của các cổ đông khác để tham dự Đại hội. Cụ thể:

          a. Các cổ đông muốn ủy quyền cho cá nhân/tổ chức khác hoặc nhận ủy quyền của cổ đông là cá nhân/tổ chức khác tham dự Đại hội vui lòng điền đầy  đủ thông tin vào “Giấy Ủy quyền(biểu mẫu 01 được đăng tải kèm theo Thông báo này)

          b. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần (cho một hoặc một số người) với số lượng ủy quyền tối đa bằng tổng số cổ phần do cổ đông đó sở hữu.

          Giấy ủy quyền xin gửi về phòng Tài chính – Kế toán Công ty trước ngày 27/4/2021 (thứ 3).

4. Nội dung, chương trình Đại hội:

          Nội dung, chương trình và các tài liệu cuộc họp Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại địa chỉ http://www.kontumurenjsc.com.vn/ mục “Quan hệ cổ đông”. Quý cổ đông có thể truy cập địa chỉ trên và thực hiện theo hướng dẫn để tải về các nội dung, tài liệu cuộc họp.

          Trường hợp quý cổ đông có nhu cầu nhận bản giấy các văn bản, tài liệu cuộc họp vui lòng liên hệ trực tiếp hoặc thông qua số điện thoại phòng Hành chính – Nhân sự Công ty: 02603.861.297 (Công ty sẽ gửi bản giấy các văn bản, tài liệu cuộc họp qua đường văn thư/bưu điện đến địa chỉ do cổ đông cung cấp).

5. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần của Công ty có thể ứng cử hoặc đề cử ứng viên để bầu làm thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2021 - 2025. Việc ứng cử, đề cử để bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS được thực hiện như sau:

          - Đối với nhóm cổ đông: Tiến hành họp nhóm để thống nhất việc đề cử ứng viên tham gia làm thành viên HĐQT hoặc làm thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2025, điền đầy đủ thông tin ứng viên và chữ ký của các cổ đông trong nhóm vào “Đơn đề cử thành viên Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát(biểu mẫu 02 được đăng tải kèm theo Thông báo này).

          - Đối với cổ đông:

          + Trường hợp cổ đông tự ứng cử tham gia làm thành viên HĐQT hoặc BKS thì điền đầy đủ thông tin vào “Đơn ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị/Ban Kiểm soát” (biểu mẫu 03 được đăng tải kèm theo Thông báo này).

          + Trường hợp cổ đông đề cử ứng viên khác tham gia làm thành viên HĐQT hoặc BKS thì áp dụng biểu mẫu như nhóm cổ đông (biễu mẫu 02).

          - Các ứng viên ứng cử hoặc được đề cử lần đầu cần cung cấp đầy đủ thông tin vào “Sơ yếu lý lịch” (biểu mẫu 04 được đăng tải kèm theo Thông báo này).

          Đơn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS của cổ đông, nhóm cổ đông (kèm theo Sơ yếu lý lịch của ứng viên) xin gửi về Phòng hành chính – Nhân sự Công ty chậm nhất ngày 27/4/2021 để tổng hợp và kiểm tra thông tin ứng viên theo quy định.

6. Nếu quý cổ đông có ý kiến đóng góp vui lòng ghi vào “Phiếu góp ý vào các văn bản trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021(biểu mẫu 05 được đăng tải kèm theo Thông báo này) và gửi về phòng Hành chính – Nhân sự, Công ty  Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum chậm nhất ngày 27/4/2021 để tổng hợp, chuẩn bị cho việc thông qua các văn kiện của Đại hội được nhanh chóng, thuận lợi.

          Hội đồng Quản trị thông báo đến các cổ đông của Công ty được biết và sắp xếp thời gian tham dự (hoặc ủy quyền tham dự) để Đại hội thành công tốt đẹp./.

Tải về tài liệu cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 tại đây