• banner-41010449923.jpg

Công bố thông tin về Báo cáo tài chính (đã kiểm toán) và Báo cáo thường niên năm 2020

Ngày đăng 20/05/2024

          Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum thực hiện công bố thông tin về Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020 và Báo cáo thường niên năm 2020.

            Nội dung chi tiết vui lòng xem dưới đây:

1. Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán năm 2020;

2. Báo cáo tài chính riêng đã được kiểm toán năm 2020;

3. Báo cáo thường niên năm 2020.