• banner-tuyên-truyền-2-6594931885.png
  • banner-tuyên-truyền-6594921478.png
  • banner-41010449923.jpg

Thông báo về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum

Ngày đăng 15/07/2024

      Kính gửi: Quý cổ đông Công ty

          Căn cứ Quyết định số 545/QĐ-SGDHN ngày 08/10/2020 của Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội V/v hủy đăng ký giao dịch cổ phiếu của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum;

          Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum thông báo về việc hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu của Công ty như sau:

          - Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum;

          - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông;

          - Mã chứng khoán: KTU;

          - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu;

          - Số lượng cổ phiếu hủy đăng ký giao dịch: 1.210.330 cổ phiếu (Bằng chữ: Một triệu hai trăm mười nghìn, ba trăm ba mươi cổ phiếu);

          - Giá trị cổ phiếu hủy đăng ký giao dịch (theo mệnh giá: 12.103.300.000 đồng (Bằng chữ: Mười hai tỷ, một trăm linh ba triệu, ba trăm nghìn đồng);

          - Ngày hủy đăng ký giao dịch:  30/10/2020;

          - Ngày giao dịch cuối cùng tại Sở GDCK Hà Nội: 29/10/2020.

          - Lý do hủy đăng ký giao dịch: Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum là doanh nghiệp cổ phần hóa đăng ký giao dịch không đáp ứng điều kiện về cổ đông theo quy định tại điểm c khoản 1 Điều 25 Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán, thuộc truường hợp hủy đăng ký giao dịch theo quy định tại khoản 11 Điều 1 Thông tư số 13/2019/TT-BTC ngày 15/03/2019 của Bộ Tài chính sửa đổi, bổ sung một số điều  của Thông tư 180/2015/TT-BTC ngày 13/11/2015 hướng dẫn về đăng ký giao dịch chứng khoản trên hệ thống giao dịch cho chứng khoán chưa niêm yết.

             Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum trân trọng thông báo.