• banner-41010449923.jpg

Thông báo về việc chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền

Ngày đăng 05/12/2023

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum

          Thực hiện Nghị quyết số 62/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/4/2020 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum;

         Căn cứ Nghị quyết số 64/NQ-HĐQT ngày 20/5/2020 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum (nhiệm kỳ 2016 – 2020);

          Căn cứ Thông báo số 48/TB-Cty ngày 20/5/2020 của Công ty về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền chi trả trả cổ tức năm 2019 (ngày 05/06/2020);

          Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán nhận cổ tức bằng tiền (số C156/2020-KTU/VSD-ĐK) do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam cung cấp.

          Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum thông báo đến quý cổ đông về việc chi trả cổ tức năm 2019 (bằng tiền) như sau:

1. Tên Chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum.

2. Mã Chứng khoán: KTU.

3. Mệnh giá Chứng khoán: 10.000 đồng.

4. Tỷ lệ chi trả: 26 %/cổ phiếu (tức 01 cổ phiếu được nhận 2.600 đồng).

5. Thời gian thanh toán: Từ ngày 15/6/2020.

6. Hình thức thanh toán:

a. Đối với chứng khoán đã lưu ký: Người sở hữu chứng khoán làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.

b. Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại phòng Tài chính – Kế toán Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum  bắt đầu từ ngày 15/6/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân.

c. Trường hợp cổ đông ủy quyền cho cá nhân khác nhận cổ tức (đối với trường hợp chứng khoán chưa lưu ký): Người được ủy quyền nhận cổ tức phải mang theo các giấy tờ sau:

          - Giấy ủy quyền nhận cổ tức.

          - CMND của người được ủy quyền.

          - CMND của người ủy quyền (bản sao chứng thực)

* Lưu ý:

          - Công ty sẽ khấu trừ 5% thuế thu nhập cá nhân trước khi thực hiện chi trả cổ tức cho cổ đông theo quy định của pháp luật.

          - Cổ đông sẽ chịu mọi chi phí và rủi ro (nếu có) trong trường hợp đề nghị nhận cổ tức bằng hình thức chuyển khoản;

          - Cổ đông chưa đến nhận cổ tức sẽ không được tính lãi suất.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

          - Phòng Tài chính – Kế toán, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum;

          - Địa chỉ: Số 200 URE, p. Duy Tân, Tp. Kon Tum, T. Kon Tum;

          - Điện thoại: 02603.861.964

          Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum trân trọng thông báo./.