• banner-41010449923.jpg

CBTT mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày đăng 15/04/2020

       Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum thực hiện công bố thông tin và thông báo đến toàn thể Quý Cổ đông Công ty về việc tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:                    

1. Thời gian tổ chức Đại hội:

          - Thời gian tổ chức: 01 buổi.

          - Khai mạc lúc: 7h30 phút ngày 29/04/2020 (thứ 4)

2. Địa điểm tổ chức Đại hội:

          - Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum.

          - Địa chỉ: Số 200 đường URE, p. Duy Tân, Tp. Kon Tum, T. Kon Tum.

3. Thành phần tham dự Đại hội:

          1. Tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của  Công ty chốt ngày 08/4/2020 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.

          2. Các cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc nhận ủy quyền của các cổ đông khác để tham dự Đại hội. Cụ thể:

          a. Các cổ đông muốn ủy quyền cho người khác hoặc nhận ủy quyền của cổ đông khác tham dự Đại hội vui lòng điền đầy đủ thông tin vào “Giấy Ủy quyền” (gửi kèm theo Thông báo này).

          b. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần (cho một hoặc một số người) với số lượng ủy quyền tối đa bằng tổng số cổ phần do cổ đông đó sở hữu.   

          Giấy ủy quyền xin gửi về phòng Tài chính – Kế toán Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum trước ngày 27/4/2020 (thứ 2).

4. Nội dung, chương trình Đại hội

          Nội dung, chương trình và các tài liệu cuộc họp Đại hội bao gồm:

          - Báo cáo kết quả điều hành sản xuất kinh doanh năm 2019 và dự kiến nhiệm vụ công tác năm 2020 của Ban Tổng Giám đốc Công ty;

          - Báo cáo tài chính tóm tắt năm 2019 (đã được kiểm toán);        

          - Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và dự kiến chương trình hoạt động năm 2020;

          - Báo cáo tình hình hoạt động, công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát Công ty năm 2019 và dự kiến chương trình hoạt động năm 2020;

          - Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc đề nghị cấp bổ sung vốn điều lệ cho Công ty TNHH MTV Công trình Đô thị Kon Tum;

          - Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020 trong kế hoạch 5 năm (giai đoạn 2016 – 2020);

          - Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2020;

          - Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2019;

          - Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2020.

          - Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập năm 2020;

          - Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;

          - Biểu mẫu Giấy ủy quyền, Phiếu góp ý.

          Nếu quý cổ đông có ý kiến đóng góp vui lòng ghi vào “Phiếu góp ý vào các văn bản trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020” (gửi kèm theo Thông báo này) và gửi về phòng Hành chính – Nhân sự, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum chậm nhất ngày 27/4/2020 để tổng hợp, chuẩn bị cho việc thông qua các văn kiện của Đại hội được nhanh chóng, thuận lợi.

           Các cổ đông có thể xem và tải về các nội dung tài liệu tại đây

5. Trường hợp quý cổ đông có nhu cầu nhận bản giấy các văn bản, tài liệu cuộc họp vui lòng liên hệ Phòng Hành chính – Nhân sự Công ty thông qua số điện thoại: 02603.861.297. Công ty sẽ gửi bản giấy các văn bản, tài liệu cuộc họp qua đường  văn thư/bưu điện đến địa chỉ do cổ đông cung cấp.

          Hội đồng Quản trị thông báo đến các cổ đông của Công ty được biết.