• banner-41010449923.jpg

CBTT về Báo cáo tài chính đã được kiểm toán và Báo cáo thường niên năm 2019

Ngày đăng 03/11/2020

           Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum thực hiện công bố thông tin về Báo cáo tài chính đã kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2020 và Báo cáo thường niên năm 2019.

            Nội dung chi tiết vui lòng xem dưới đây:

1. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2019;

2. Báo cáo thường niên năm 2019.