• banner-41010449923.jpg

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

Ngày đăng 11/03/2020

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum

 

          Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 26/11/2014;

          Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum (sửa đổi lần 2).

          Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum thông báo đến Quý cổ đông về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

          - Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN MÔI TRƯỜNG ĐÔ THỊ KON TUM.

          - Trụ sở chính: Số 200 đường URE, p. Duy Tân, Tp. Kon Tum, T. Kon Tum.

          - Điện thoại:  02603.865.418            Fax: 02603.861.297

          - Vốn điều lệ: 12.103.300.000 đồng (bằng chữ: mười hai tỷ, một trăm lẻ ba triệu, ba trăm ngàn đồng).

          - Tổng số cổ phần: 1.210.330 cổ phần (bằng chữ: một triệu hai trăm mười ngàn ba trăm ba mươi cổ phần), trong đó:

                   + Cổ phần phổ thông: 1.210.330 cổ phần.

                   + Cổ phần khác: 0 cổ phần.

          - Mệnh giá: 10.000 đồng/01 cổ phần (mười ngàn đồng một cổ phần)

          - Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: ngày 08/04/2020.

          - Mục đích chốt sánh sách cổ đông: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum.

          - Thời gian, địa điểm, chương trình, nội dung và tài liệu dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được thông báo đến Quý cổ đông thông qua đường văn thư, bưu điện và đăng tải trên trang thông tin điện tử (Website) của Công ty tại địa chỉ www.KonTumUrenJSC.com.vn.

          Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum trân trọng thông báo./.