• banner-41010449923.jpg

CBTT về việc ký Hợp đồng kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019

Ngày đăng 21/02/2024

       Ngày 21/01/2020, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum đã ký hợp đồng kiểm toán với Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam về việc kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm tài chính kết thúc ngày 31/12/2019.

     Xem tai đây