• banner-41010449923.jpg

CBTT mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2019

Ngày đăng 05/12/2023

     Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum công bố thông tin về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2019 với những nội dung chính như sau:

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM:

     1. Thời gian: 01 buổi, khai mạc vào lục 07h30 phút ngày 22/11/2019 (thứ 6);

     2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum (Số 200 đường URE, p. Duy Tân, Tp. Kon Tum, T. Kon Tum.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

     1. Tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết theo danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty chốt ngày 25/10/2019 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.

     2. Các cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc nhận ủy quyền của các cổ đông khác để tham dự Đại hội. Cụ thể:

          a. Các cổ đông muốn ủy quyền cho người khác hoặc nhận ủy quyền của cổ đông khác tham dự Đại hội vui lòng điền đầy đủ thông tin vào “Giấy Ủy quyền” (biểu mẫu 01 kèm theo).

          b. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần (cho một hoặc một số người) với số lượng ủy quyền tối đa bằng tổng số cổ phần do cổ đông đó sở hữu.     

          Giấy ủy quyền xin gửi về phòng Tài chính – Kế toán Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum chậm nhất ngày 18/11/2019.

III. NỘI DUNG, CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI:

     - Thông qua việc sửa đổi (lần 2) Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum (sửa đổi);

     - Thông qua việc sửa đổi (lần 1) Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum;

     - Thông qua việc thành lập công ty con (Công ty TNHH MTV) do Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum làm chủ sở hữu 100% vốn điều lệ;

     - Thông qua Đơn xin miễn nhiệm và quyết định việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị (nhiệm kỳ 2016 – 2020);

     - Các nội dung quan trọng khác sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

     Các cổ đông vui lòng xem và/hoặc tải về nội dung, chương trình Đại hội tại đây