• banner-41010449923.jpg

CBTT về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2019

Ngày đăng 21/02/2024

       Ngày 28/9/2019, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum đã ban hành Nghị quyết số 49/NQ-HĐQT về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2019 để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính như sau:

     - Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự Đại hội: ngày 25/10/2019.

     - Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 11/2019.

     - Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum (Số 200 đường URE, p. Duy Tân, Tp. Kon Tum, T. Kon Tum).

     - Nội dung cuộc họp:

     + Thông qua việc thành lập công ty con (Công ty TNHH MTV) do Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum làm chủ sở hữu 100% vốn điều lệ;

     + Thông qua việc sửa đổi (lần 2) Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum (sửa đổi)

     + Thông qua việc sửa đổi Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty;

     + Các nội dung quan trong khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

      Nội dung chi tiết vui lồng xem tại đây