• banner-41010449923.jpg

Thông báo V/v điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức năm 2018

Ngày đăng 21/05/2019

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum

        Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum thông báo về việc điều chỉnh nội dung đã công bố thông tin tại Công văn số 19/CV-CBTT ngày 16/5/2019 Về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyển chi trả cổ tức năm 2018 như sau:

Stt

Nội dung điều chỉnh

Thông tin

đã công bố

Thông tin

điều chỉnh

01

Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền trả cổ tức năm 2018

29/5/2019

04/6/2019

        Lý do điều chỉnh: Do sơ xuất của Công ty trong việc lựa chọn ngày đăng ký cuối cùng nên cần điều chỉnh lại ngày chốt danh sách cổ đông để đảm bảo đúng theo quy định của pháp luật hiện hành.

         Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum trân trọng thông báo.