• banner-41010449923.jpg

CBTT mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

Ngày đăng 16/04/2019

       Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum

         Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum thông báo đến toàn thể Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội:

          - Thời gian tổ chức: 01 buổi.

          - Khai mạc lúc: 7h15 phút ngày 26/4/2019 (thứ 6)

2. Địa điểm tổ chức Đại hội:

          - Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum.

          - Địa chỉ: Số 200 đường URE, p. Duy Tân, Tp. Kon Tum, T. Kon Tum.

3. Thành phần tham dự Đại hội:

          1. Tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty chốt ngày 11/4/2019 do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.

          2. Các cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc nhận ủy quyền của các cổ đông khác để tham dự Đại hội. Cụ thể:

          a. Các cổ đông muốn ủy quyền cho người khác hoặc nhận ủy quyền của cổ đông khác tham dự Đại hội vui lòng điền đầy đủ thông tin vào “Giấy Ủy quyền” (gửi kèm theo Thông báo này).

          b. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần (cho một hoặc một số người) với số lượng ủy quyền tối đa bằng tổng số cổ phần do cổ đông đó sở hữu.     

          Giấy ủy quyền xin gửi về phòng Tài chính – Kế toán Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum trước ngày 23/4/2019.

4. Nội dung, chương trình Đại hội:

          Nội dung, chương trình và các tài liệu của Đại hội được gửi trước cho cổ đông qua đường văn thư, bưu điện và/hoặc hộp thư điện tử kèm theo Thông báo này gồm:

          - Báo cáo kết quả điều hành sản xuất kinh doanh năm 2018 và dự kiến nhiệm vụ công tác năm 2019 của Ban Giám đốc Công ty;

          - Báo cáo tài chính năm 2018 (đã được kiểm toán);      

          - Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2018 và dự kiến chương trình hoạt động năm 2019;

          - Báo cáo tình hình hoạt động, công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát Công ty năm 2018 và dự kiến chương trình hoạt động năm 2019;

          - Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc điều chỉnh Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019 trong kế hoạch 5 năm (giai đoạn 2016 – 2020).

          - Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư năm 2019.

          - Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2018.

          - Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát năm 2019.

          - Tờ trình của Ban Kiểm soát về việc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập năm 2019;

          - Dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

          Nếu quý cổ đông có ý kiến đóng góp vui lòng ghi vào “Phiếu góp ý vào các văn bản trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019” (gửi kèm theo Thông báo này) và gửi về phòng Hành chính – Nhân sự Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum chậm nhất ngày 23/4/2019 để tổng hợp, chuẩn bị cho việc thông qua các văn kiện của Đại hội được nhanh chóng, thuận lợi.

          Hội đồng Quản trị thông báo đến các cổ đông của Công ty được biết và sắp xếp thời gian tham dự (hoặc ủy quyền tham dự) để Đại hội thành công tốt đẹp.

         Trân trọng !

   Download bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 tại đây.