• banner-41010449923.jpg

Công bố thông tin về Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018

Ngày đăng 03/11/2020

    Ngày 12/03/2019, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum công bố Báo cáo tài chính đã được kiểm toán cho năm tài chính kết thúc vào ngày 31/12/2018.

     Download file Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2018 tại đây.