• banner-41010449923.jpg

Công bố thông tin về quyết định của Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2018

Ngày đăng 12/09/2018

        Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum thực hiện công bố thông tin về các quyết định của Đại hội đồng cổ đông tại phiên họp bất thường lần thứ I năm 2018 (ngày 11/9/2018) như sau:

1. Đại hội thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum (sửa đổi);

2. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị và chức vụ Giám đốc Công ty đối với ông Nguyễn Đình Chương kể từ ngày 11/9/2018.

3. Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng Quản trị đối với ông Nguyễn Văn Sáng kể từ ngày 11/9/2018.

4. Miễn nhiệm chức danh thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Hoàng Thị Hằng kể từ ngày 11/9/2018.

5. Bầu bổ sung ông Hoàng Văn Danh và ông Phan Đình Việt làm thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum (nhiệm kỳ 2016 – 2020) kể từ ngày 11/9/2018.

6. Bầu bổ sung ông Trương Trung Kiên làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum (nhiệm kỳ 2016 – 2020) kể từ ngày 11/9/2018.

7. Phê chuẩn chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị đối với ông Phạm Văn Hải.

8. Bổ nhiệm ông Phạm Văn Hải – Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc điều hành Công ty (nhiệm kỳ 2016 – 2020).

    * Nội dung chi tiết: Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và Bản cung cấp thông tin người nội mới.