• banner-41010449923.jpg

Công bố thông tin về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2018

Ngày đăng 22/08/2018

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum

     Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum thông báo về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thương lần thứ I năm 2018 của Công ty như sau:

I. Thời gian tổ chức Đại hội:

          - Thời gian tổ chức: 01 buổi.

          - Khai mạc lúc: 7h30 phút ngày 11/9/2018 (thứ 3).

II. Địa điểm tổ chức Đại hội:

          - Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum.

          - Địa chỉ: Số 200 đường URE, p. Duy Tân, Tp. Kon Tum, T. Kon Tum.

III. Thành phần tham dự Đại hội:

          1. Tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết theo danh sách người sở hữu chứng khoán của Công ty chốt ngày 10/8/2018 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp ngày 14/8/2018

          2. Các cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc nhận ủy quyền của các cổ đông khác để tham dự Đại hội. Cụ thể:

          a. Các cổ đông muốn ủy quyền cho người khác hoặc nhận ủy quyền của cổ đông khác tham dự Đại hội vui lòng điền đầy đủ thông tin vào “Giấy Ủy quyền” (biểu mẫu 01 kèm theo).

          b. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần (cho một hoặc một số người) với số lượng ủy quyền tối đa bằng tổng số cổ phần do cổ đông đó sở hữu.     

          Giấy ủy quyền xin gửi về phòng Tài chính – Kế toán Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum chậm nhất ngày 06/9/2018.

IV. Nội dung, chương trình Đại hội:

1. Nội dung chính của Đại hội bao gồm:

        - Xem xét thông qua việc sửa đổi Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum.

        - Xem xét thông qua Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum.

2. Những nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông:

        - Xem xét miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) và thành viên Ban Kiểm soát (BKS), nhiệm kỳ 2016 – 2020.

        - Bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2016 – 2020 (nếu Đại hội thống nhất việc miễn nhiệm).

        - Các nội dung quan trọng khác sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

          Căn cứ theo quy định tại Khoản 2, Điều 114 Luật Doanh nghiệp năm 2014 và quy định tại Điều lệ Công ty, cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% (năm phần trăm) tổng số cổ phần của Công ty trong thời hạn ít nhất 06 (sáu) tháng liên tục có thể ứng cử, đề cử ứng viên để bầu bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS (thay cho các thành viên được miễn nhiệm). Các cổ đông, nhóm cổ đông đáp ứng các điều kiện trên có thể thực hiện quyền ứng cử, đề cử thành viên HĐQT và thành viên BKS như sau:

          - Đối với nhóm cổ đông: Tiến hành họp nhóm để thống nhất việc đề cử ứng viên tham gia làm thành viên HĐQT hoặc làm thành viên BKS, điền đầy đủ thông tin ứng viên và chữ ký của các cổ đông trong nhóm vào “Đơn đề cử thành viên Hội đồng Quản trị/ Ban Kiểm soát” (biểu mẫu 02 kèm theo).

          - Đối với cổ đông:

          + Trường hợp cổ đông ứng cử tham gia làm thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS thì điền đầy đủ thông tin vào “Đơn ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị/ Ban Kiểm soát” (biểu mẫu 03 kèm theo).

          + Trường hợp cổ đông đề cử ứng viên khác tham gia làm thành viên HĐQT hoặc làm thành viên BKS thì áp dụng biểu mẫu như nhóm cổ đông (biễu mẫu 02).

          - Các ứng viên ứng cử, được đề cử cần cung cấp đầy đủ thông tin vào “Sơ yếu lý lịch” (biểu mẫu 04 kèm theo).

          Đơn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT hoặc thành viên BKS của cổ đông, nhóm cổ đông (kèm theo Sơ yếu lý lịch của ứng viên) xin gửi về Phòng hành chính – Nhân sự Công ty chậm nhất ngày 31/8/2018 để thực hiện việc công bố thông tin theo quy định.

3. Cách thức gửi tài liệu Đại hội:

          Nội dung, chương trình, các biểu mẫu kèm theo (Giấy ủy quyền; Phiếu  góp ý;.....) và các văn bản, tài liệu trình Đại hội được đăng tải và cập nhật trên trang thông tin điện tử (Website) của Công ty tại địa chỉ: http://www.kontumurenjsc.com.vn/ (mục Quan hệ cổ đông) từ ngày 22/8/2018.

          Nếu cổ đông có yêu cầu, Công ty sẽ gửi tài liệu của Đại hội (văn bản giấy) đến cổ đông theo địa chỉ của cổ đông đã đăng ký với Công ty theo đường văn thư trước ngày 31/8/2018.

          Đề nghị quý cổ đông nghiên cứu và góp ý cho các Dự thảo và các tài liệu trình Đại hội. Nếu quý cổ đông có ý kiến đóng góp vui lòng ghi vào “Phiếu góp ý vào   các văn bản trình cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần thứ I năm 2018” (biểu mẫu 05 kèm theo) và gửi về phòng Hành chính – Nhân sự, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum chậm nhất ngày 06/9/2018 để tổng hợp, chuẩn bị cho việc thông qua các nội dung của Đại hội được nhanh chóng, thuận lợi.

          Hội đồng Quản trị thông báo đến các cổ đông của Công ty được biết và sắp xếp thời gian tham dự (hoặc ủy quyền tham dự) để Đại hội thành công tốt đẹp./.

          Trân trọng !