• banner-41010449923.jpg

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018

Ngày đăng 19/07/2018

      Ngày 19/7/2018, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum đã ban hành Nghị quyết số 31/NQ-HĐQT về việc triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần thứ I năm 2018 để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính như sau:

     - Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông dự Đại hội: ngày 10/8/2018.

     - Thời gian tổ chức Đại hội: Dự kiến trong tháng 8/2018.

     - Địa điểm tổ chức Đại hội: Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum (Số 200 đường URE, p. Duy Tân, Tp. Kon Tum, T. Kon Tum).

     - Nội dung cuộc họp:

    + Thông qua Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum (sửa đổi);

     + Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;

     + Các nội dung quan trong khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Nội dung chi tiết vui lòng xem tại đây.