• banner-41010449923.jpg

Công bố thông tin họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày đăng 19/06/2018

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần MTĐT Kom Tum.

       Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum thông báo về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội:

          - Thời gian tổ chức: 01 buổi.

          - Khai mạc lúc: 7h00 phút ngày 30/6/2018.

2. Địa điểm tổ chức Đại hội:

          - Tại Hội trường Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum.

          - Địa chỉ: Số 200 đường URE, p. Duy Tân, Tp. Kon Tum, T. Kon Tum.

3. Thành phần tham dự Đại hội:

          1. Tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông của Công ty do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.

          2. Các cổ đông có thể ủy quyền cho người khác hoặc nhận ủy quyền của các cổ đông khác để tham dự Đại hội. Cụ thể:

          a. Các cổ đông muốn ủy quyền cho người khác hoặc nhận ủy quyền của cổ đông khác tham dự Đại hội vui lòng điền đầy đủ thông tin vào “Giấy Ủy quyền” (gửi kèm theo hồ sơ này).

          b. Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần (cho một hoặc một số người) với số lượng ủy quyền tối đa bằng tổng số cổ phần do cổ đông đó sở hữu.     

          Giấy ủy quyền xin gửi về phòng Tài chính – Kế toán Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum trước ngày 25/6/2018.

4. Nội dung, chương trình Đại hội:

       Nội dung, chương trình và các tài liệu của Đại hội được gửi trước cho cổ đông qua đường văn thư và/hoặc hộp thư điện tử kèm theo Thông báo này gồm:

      - Báo cáo kết quả điều hành sản xuất kinh doanh năm 2017 và dự kiến nhiệm vụ công tác năm 2018 của Ban Giám đốc Công ty;

      - Báo cáo tình hình tài tài chính đã được kiểm toán cho kỳ kế toán năm 2017;   

      - Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2017 và dự kiến chương trình hoạt động năm 2018;

      - Báo cáo tình hình hoạt động, công tác kiểm tra, giám sát của Ban Kiểm soát Công ty năm 2017 và dự kiến chương trình hoạt động năm 2018;

       - Tờ trình về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018 trong kế hoạch 5 năm giai đoạn 2016 - 2020;

       - Tờ trình về việc thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018

       - Tờ trình về việc thông qua kế hoạch tiền lương, thù lao và kinh phí hoạt động của Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát Công ty năm 2018;

       - Tờ trình về việc thông qua kế hoạch lao động, tiền lương cho người lao động năm 2018.

       - Tờ trình về việc thông qua phương án sử dụng lợi nhuận năm 2017;

       - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018;

      Đề nghị quý cổ đông nghiên cứu và góp ý cho các Dự thảo Báo cáo và các tài liệu kèm theo. Nếu quý cổ đông có ý kiến đóng góp vui lòng ghi vào “Phiếu góp ý vào các văn bản trình cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018” (gửi kèm theo Thông báo này) và gửi về phòng Hành chính – Nhân sự, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum trước ngày 28/6/2018 để tổng hợp, chuẩn bị cho việc thông qua các văn kiện của Đại hội được nhanh chóng, thuận lợi.

      Trân trọng thông báo.

      Download bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tại đây