• banner-41010449923.jpg

Công bố thông tin về ngày trở thành cổ đông lớn của cổ đông Công ty

Ngày đăng 29/05/2018

Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum trân trọng thông báo

    Căn cứ theo quy định tại Điều 26, Thông tư 155/2015/TT-BTC ngày 29/03/2015 của Bộ Tài chính Hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán, kể từ sau phiên giao dịch cổ phiếu ngày 29/5/2018, có 03 cổ đông của Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum trở thành cổ đông lớn của Công ty với số lượng cổ phiếu sở hữu có quyền biểu quyết lần lượt như sau:

1. Cổ đông Hoàng Văn Danh.

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 5.176 cổ phiếu – tỷ lệ 0.43% vốn điều lệ.

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 115.176 cổ phiếu tỷ lệ 9.52% vốn điều lệ.

2. Cổ đông Phan Thị Yến.

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 30.088 cổ phiếu – tỷ lệ 2.49% vốn điều lệ.

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 170.088 cổ phiếu tỷ lệ 14.05% vốn điều lệ.

3. Cổ đông Bùi Văn Hà.

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ trước khi giao dịch: 15.265 cổ phiếu – tỷ lệ 1.26% vốn điều lệ.

- Số lượng cổ phiếu nắm giữ sau khi giao dịch: 189.728 cổ phiếu tỷ lệ 15.65% vốn điều lệ.

Nội dung chi tiết vui lòng xem tại đây.