• banner-41010449923.jpg

Công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Ngày đăng 24/05/2018

     Ngày 24/5/2018, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum đã có Công văn số 03/CBTT-CTy gửi Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về việc công bố thông tin bất thường liên quan đến việc thực hiện quyền của người sở hữu chứng khoán. Theo đó, ngày 14/6/2018, Công ty Cổ phần Môi trường Đô thị Kon Tum sẽ thực hiện chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

        Nội dung chi tiết vui lòng xem tại đây.